Filtrování podle kategorie

icon_close_filter_by_category

Omezit vyhledávání podle kategorie:

SOUSLOVÍ A FRAZÉMY

Vybrat/zrušit všechny položky
Sousloví
Frazémy

PŘÍSLOVÍ A PRANOSTIKY

Vybrat/zrušit všechny položky
Přísloví
Pranostiky

VLASTNÍ JMÉNA A ODVOZENINY

Vybrat/zrušit všechny položky
Zeměpisná jména a jejich odvozeniny
Osobní jména
Ostatní vlastní jména

SLOVNÍ DRUH

Vybrat/zrušit všechny položky
podstatné jméno
přídavné jméno
zájmeno

číslovka
sloveso
příslovce
předložka

spojka
částice
citoslovce
ostatní

JMENNÝ ROD

Vybrat/zrušit všechny položky
mužský životný
mužský neživotný

ženský
střední

JMENNÉ ČÍSLO

Vybrat/zrušit všechny položky
podstatná jména pomnožná (pomn.)

podstatná jména v množném čísle s významem souborovým a látkovým (často mn., zprav. mn.)

podstatná jména v množném čísle s významem skupiny, zejména taxonomické (mn.)

STYLISTICKÁ CHARAKTERISTIKA

Vybrat/zrušit všechny položky
kolokviální vyšší
kolokviální
expresivní
hanlivé
ironické
knižní
zastaralé
odborné
nářeční, regionální
historické
v komunikaci s dětmi
mazlivé
profesní mluva, slang
vulgární
zjemnělé
žertovné, v nadsázce

TERMÍN, VÝRAZ Z OBORU, OBLASTI

Vybrat/zrušit všechny položky
z více oborů

z administrativní oblasti
z anatomie
z antropologie
z archeologie
z architektury
z archivnictví
z artistiky
z astrologie
z astronomie
z bankovnictví
z biologie
z botaniky
z oblasti cestovního ruchu
z diplomacie
z oblasti divadla, z divadelnictví
z oblasti dopravy
z dřevařství
z ekologie
z ekonomie
z elektrotechniky
z energetiky
z etnografie
z farmacie, farmakologie
z filatelie
z oblasti filmu, filmařství
z filozofie
z finančnictví
z oblasti fotografie
z fyziky
z fyziologie
z genetiky
z geodezie
z geografie
z geologie
z geometrie
z heraldiky
z historie
z hornictví
z horolezectví
z oblasti hudby
z hutnictví
z chemie
z chovatelství
z jaderné fyziky
z oblasti karetních her
z knihovnictví
z oblasti keramiky
z oblasti kosmetiky
z kriminalistiky
z oblasti kuchařství
z kynologie
z lesnictví
z letectví
z lingvistiky
z literární vědy
z loďařství
z logiky
z oblasti marketingu
z matematiky
z medicíny
z meteorologie
z oblasti motorismu
z mykologie
z oblasti myslivectví
z mytologie
z náboženství
z oblasti narkomanie
z numizmatiky
z oblasti obchodu
z optiky
z paleontologie
z papírenství
z pedagogiky
z oblasti počítačové techniky a informačních technologií
z pohostinství
z oblasti policie
z oblasti politiky, z politologie
z polygrafie
z poštovnictví
z potravinářství a gastronomie
z oblasti práva
z psychologie
z rybářství, rybníkářství
ze sklářství
ze sociologie
ze speleologie
z mluvy sprejerů
z oblasti sportu
ze statistiky
ze stavitelství, stavebnictví
ze šachové hry
ze šipkařství
z oblasti školství
ze šperkařství
z oblasti tance
z oblasti techniky, technologie
z oblasti telekomunikace a sdělovací techniky
z oblasti televize a rozhlasu
z textilnictví
z oblasti trampingu
z uměleckých oborů
ze včelařství
z veterinářství
z vězeňství
z vinařství
z vodáctví
z vodohospodářství
z vojenství
z výtvarnictví
ze zahradnictví
z oblasti zbrojařství
ze zemědělství
ze zoologie
z oblasti železniční dopravy
z oblasti žurnalistiky

Zveřejněná heslacross_icon

Akademický slovník současné češtiny je dlouhodobým projektem. Moderní lexikografické dílo však chceme dát uživatelům k dispozici co nejdříve, proto slovník uveřejňujeme postupně po úsecích jednotlivých písmen abecedy. Tyto heslářové úseky jsou zpracované tak, že jednak vždy obsahují slova, která patří mezi 50 tisíc nejčastějších českých slov, jednak zahrnují vybraná vlastní jména a jejich odvozeniny. Kromě toho jsou výběrově publikována i další slova s nižší frekvencí (v heslářovém úseku ač jsou tato slova zpracována plně s ohledem na finální rozsah slovníku, v následujících úsecích od písmene d dále jsou dočasně zpracovávána v menším rozsahu a zjednodušeně pomocí odkazu na publikované slovo příbuzné).

Souběžně publikujeme i některá další hesla mimo abecední pořadí. Úsek dalších hesel se skládá jednak z položek vybraných tematických okruhů (aktuálně jde o okruhy barvy, čas, koření a pády), jednak ze slov, která byla zpracována jako nedílná součást výše uvedených úseků písmen abecedy. Kromě toho zvláštním způsobem zveřejňujeme skupinu slov souvisejících s pandemií covid-19.

Právní upozorněnícross_icon

Veškeré informace prezentované na tomto serveru jsou autorským dílem ve smyslu autorského zákona. Nositelem autorských práv k těmto stránkám je ÚJČ AV ČR, v. v. i. Jakékoliv kopírování informací zde uvedených je možné pouze se souhlasem autora.

ÚJČ AV ČR, v. v. i., nenese žádnou zodpovědnost za případné škody vzniklé použitím informací prezentovaných na tomto serveru. ÚJČ AV ČR, v. v. i., si zároveň vyhrazuje právo měnit či upravovat poskytnuté informace bez předchozího upozornění.

Zkratky a značky


OBSAH

Zkratky

Značky

Symboly pro přepis výslovnosti

ZKRATKY

adm. administrativa; termín, výraz z administrativní oblasti; administrativní termín, výraz
afg. z afghánštiny
afr. z afrických jazyků
aj. a jiné
akvar. akvaristika; termín, výraz z akvaristiky; akvaristický termín, výraz
anat. anatomie; termín, výraz z anatomie; anatomický termín, výraz
angl. z angličtiny
antr. antropologie; termín, výraz z antropologie; antropologický termín, výraz
ap. a podobně
arab. z arabštiny
aram. z aramejštiny
archeol. archeologie; termín, výraz z archeologie; archeologický termín, výraz
archit. architektura; termín, výraz z architektury; architektonický termín, výraz
archiv. archivnictví; termín, výraz z archivnictví; archivní termín, výraz
art. artistika; termín, výraz z artistiky; artistický termín, výraz
astrol. astrologie; termín, výraz z astrologie; astrologický termín, výraz
astron. astronomie; termín, výraz z astronomie; astronomický termín, výraz
atd. a tak dále
atp. a tak podobně
austral. z australských jazyků
bank. bankovnictví; termín, výraz z bankovnictví; bankovní termín, výraz
bás. básnické; básnický výraz; básnicky
bengál. z bengálštiny
bibl. biblické; biblický výraz; biblicky
biol. biologie; termín, výraz z biologie; biologický termín, výraz
bot. botanika; termín, výraz z botaniky; botanický termín, výraz
bud. budoucí čas
bulh. z bulharštiny
cest. ruch cestovní ruch; termín, výraz z oblasti cestovního ruchu
č. číslo
čes. z češtiny
čín. z čínštiny
čin. činný rod
dět. v komunikaci s dětmi
dipl. diplomacie; termín, výraz z diplomacie; diplomatický termín, výraz
dialekt. nářeční; nářeční výraz, dialektismus
div. divadelnictví; termín, výraz z oblasti divadla, z divadelnictví; divadelní termín, výraz
dok. dokonavé sloveso
dopr. doprava; termín, výraz z oblasti dopravy; dopravní termín, výraz
dráv. z drávidských jazyků
dřev. dřevařství; termín, výraz z dřevařství; dřevařský termín, výraz
egypt. z egyptštiny
ekol. ekologie; termín, výraz z ekologie; ekologický termín, výraz
ekon. ekonomie; termín, výraz z ekonomie; ekonomický termín, výraz
eltech. elektrotechnika; termín, výraz z elektrotechniky; elektrotechnický termín, výraz
energ. energetika; termín, výraz z energetiky; energetický termín, výraz
eskym. z eskymáčtiny
etiop. z etiopštiny
etnogr. etnografie; termín, výraz z etnografie; etnografický termín, výraz
expr. expresivní; expresivní výraz; expresivně
farmac. farmacie a farmakologie; termín, výraz z farmacie, z farmakologie; farmaceutický, farmakologický termín, výraz
filat. filatelie; termín, výraz z filatelie; filatelistický termín, výraz
film. film; termín, výraz z oblasti filmu, filmařství; filmový, filmařský termín, výraz
filoz. filozofie; termín, výraz z filozofie; filozofický termín, výraz
fin. finančnictví; termín, výraz z finančnictví; finanční termín, výraz
fot. fotografie; termín, výraz z oblasti fotografie; fotografický termín, výraz
fr. z francouzštiny
fraz. frazém
fyz. fyzika; termín, výraz z fyziky; fyzikální termín, výraz
fyziol. fyziologie; termín, výraz z fyziologie; fyziologický termín, výraz
genet. genetika; termín, výraz z genetiky; genetický termín, výraz
geod. geodézie; termín, výraz z geodézie; geodetický termín, výraz
geogr. geografie; termín, výraz z geografie; geografický termín, výraz
geol. geologie; termín, výraz z geologie; geologický termín, výraz
geom. geometrie; termín, výraz z geometrie; geometrický termín, výraz
germ. z germánských jazyků
hanl. hanlivé; hanlivý výraz; hanlivě
hebr. z hebrejštiny
herald. heraldika; termín, výraz z heraldiky; heraldický termín, výraz
hind. z hindštiny
histor. historické; historismus; historie; termín, výraz z historie; historický termín, výraz
horn. hornictví; termín, výraz z hornictví; hornický termín, výraz
horolez. horolezectví; termín, výraz z horolezectví; horolezecký termín, výraz
hud. hudba; termín, výraz z oblasti hudby; hudební termín, výraz
hut. hutnictví; termín, výraz z hutnictví; hutnický termín, výraz
hypok. hypokoristikum
chem. chemie; termín, výraz z chemie; chemický termín, výraz
chorv. z chorvatštiny
chov. chovatelství; termín, výraz z chovatelství; chovatelský termín, výraz
ind. z indických jazyků
indián. z indiánských jazyků
INF infinitiv
írán. z íránštiny
iron. ironické; ironický výraz; ironicky
it. z italštiny
j. / j. č. jednotné číslo; jednotný
jad. fyz. jaderná fyzika; termín, výraz z jaderné fyziky
jap. z japonštiny
jm. jméno
kart. karetní hry; termín, výraz z oblasti karetních her; karetní termín, výraz
kat. z katalánštiny
kelt. z keltských jazyků
ker. keramika; termín, výraz z oblasti keramiky; keramický termín, výraz
knih. knihovnictví; termín, výraz z knihovnictví; knihovnický termín, výraz
kniž. knižní; knižní výraz; knižně
kolokv. kolokviální; kolokviální výraz; kolokviálně (jako kolokviální označujeme slova a významy, které jsou typické pro každodenní vyjadřování a zároveň v něm nepůsobí zhruběle; tradičně se označují jako nespisovné)
kolokv. vyš. kolokviální vyšší; kolokviální výraz směřující k bezpříznakovému užívání (jako kolokviální vyšší označujeme kolokviální slova a významy, které se poměrně často užívají i v komunikačních situacích, v nichž se přednostně užívá spisovná čeština; v těchto situacích působí jako méně formální, stylově nižší)
kor. z korejštiny
kosmet. kosmetika; termín, výraz z oblasti kosmetiky; kosmetický termín, výraz
krim. kriminalistika; termín, výraz z kriminalistiky; kriminalistický termín, výraz
kuch. kuchařství; termín, výraz z kuchařství; kuchařský termín, výraz
kynol. kynologie; termín, výraz z kynologie; kynologický termín, výraz
lat. z latiny
les. lesnictví; termín, výraz z lesnictví; lesnický termín, výraz
let. letectví; termín, výraz z letectví; letecký termín, výraz
lingv. lingvistika; termín, výraz z lingvistiky; lingvistický termín, výraz
lit. literární věda; termín, výraz z literární vědy; literárněvědný termín, výraz
loď. loďařství; termín, výraz z loďařství; loďařský termín, výraz
log. logika; termín, výraz z logiky; logický termín, výraz
m. mužský rod
maď. z maďarštiny
mal. z malajštiny
marát. z marátštiny
mark. marketing; termín, výraz z marketingu; marketingový termín, výraz
mat. matematika; termín, výraz z matematiky; matematický termín, výraz
mazl. mazlivé; mazlivý výraz; mazlivě
med. medicína; termín, výraz z medicíny; medicínský termín, výraz
meteor. meteorologie; termín, výraz z meteorologie; meteorologický termín, výraz
min. minulý
mj. mimo jiné
mn. / mn. č. množné číslo; množný
modál. modální
mong. z mongolštiny
mor. moravský výraz
motor. motorismus; termín, výraz z motorismu; motoristický termín, výraz
mykol. mykologie; termín, výraz z mykologie; mykologický termín, výraz
mysl. myslivost; termín, výraz z myslivectví; myslivecký termín, výraz
mytol. mytologie; termín, výraz z mytologie; mytologický termín, výraz
n. l. našeho letopočtu
náb. náboženství; termín, výraz z náboženství; náboženský termín, výraz
např. například
nark. narkomanie; termín, výraz z oblasti narkomanie; narkomanský termín, výraz
nás. násobný
ned. nedokonavé sloveso
něj. nějaký
něm. z němčiny
neofic. neoficiální; neoficiální výraz; neoficiálně
neos. neosobní sloveso; neosobní tvar
neskl. nesklonný výraz; nesklonný
neurč. neurčitý
než. neživotný
niz. z nizozemštiny
nor. z norštiny
numiz. numizmatika; termín, výraz z numizmatiky; numizmatický termín, výraz
obch. obchod; termín, výraz z oblasti obchodu; obchodní termín, výraz
odb. odborné; odborný výraz; odborně
op. opozitum
opt. optika; termín, výraz z optiky; optický termín, výraz
orient. z orientálních jazyků
os. osoba
p. pád
paleont. paleontologie; termín, výraz z paleontologie; paleontologický termín, výraz
papír. papírenství; termín, výraz z papírenství; papírenský termín, výraz
ped. pedagogika; termín, výraz z pedagogiky; pedagogický termín, výraz
per. z perštiny
poč. počítače a IT; termín, výraz z oblasti počítačové techniky a informačních technologií; počítačový termín, výraz
podst. podstatný
pohost. pohostinství; termín, výraz z pohostinství; pohostinský termín, výraz
pol. z polštiny; polovina
polic. policie; termín, výraz z oblasti policie; policejní termín, výraz
polit. politologie; termín, výraz z oblasti politiky, z politologie; politický, politologický termín, výraz
polygr. polygrafie; termín, výraz z polygrafie; polygrafický termín, výraz
polynés. z polynéštiny
pomn. pomnožné podstatné jméno
popř. popřípadě
port. z portugalštiny
pošt. poštovnictví; termín, výraz z poštovnictví; poštovní termín, výraz
potr. potravinářství a gastronomie; termín, výraz z potravinářství a gastronomie; potravinářský, gastronomický termín, výraz
práv. právo; termín, výraz z oblasti práva; právní, právnický termín, výraz
profes. profesní mluva; profesní výraz, profesionalismus
provens. z provensálštiny
př. n. l. před naším letopočtem
přech. přechodník
přechýl. přechýlené jméno
přen. přeneseně
příč. příčestí
přít. přítomný čas
přivl. přivlastňovací
psych. psychologie a psychiatrie; termín, výraz z psychologie, psychiatrie
region. regionální; regionální výraz, regionalismus
resp. respektive
román. z románských jazyků
rozk. rozkazovací způsob
rum. z rumunštiny
rus. z ruštiny
ryb. rybářství; termín, výraz z rybářství, rybníkářství; rybářský termín, výraz
řec. z řečtiny
řidč. řidčeji
s. střední rod
sděl. tech. sdělovací technika; termín, výraz z oblasti sdělovací techniky
semit. ze semitských jazyků
sinhál. ze sinhálštiny
skand. ze skandinávských jazyků
sklář. sklářství; termín, výraz ze sklářství; sklářský termín, výraz
slang. slang; slangový výraz; slangově
slov. ze slovenštiny
slovin. ze slovinštiny
slovotv. slovotvorný
sociol. sociologie; termín, výraz ze sociologie; sociologický termín, výraz
speleol. speleologie; termín, výraz ze speleologie; speleologický termín, výraz
spoj. spojení
sport. sport; termín, výraz z oblasti sportu; sportovní termín, výraz
sprejer. sprejerství; termín, výraz z mluvy sprejerů; sprejerský termín, výraz
srb. ze srbštiny
srbch. ze srbochorvatštiny
srov. srovnej
st. stupeň
stat. statistika; termín, výraz ze statistiky; statistický termín, výraz
stav. stavebnictví; termín, výraz ze stavitelství, ze stavebnictví; stavitelský, stavebnický termín, výraz
střlat. ze středověké latiny
syn. synonymum
šach. šachy; termín, výraz ze šachové hry; šachový termín, výraz
šipkař. šipky; termín, výraz ze šipkařství; šipkařský termín, výraz
škol. škola; termín, výraz z oblasti školství; školní, školský termín, výraz
šp. ze španělštiny
šperk. šperkařství; termín, výraz ze šperkařství; šperkařský termín, výraz
švéd. ze švédštiny
tahit. z tahitštiny
tamil. z tamilštiny
tan. tanec; termín, výraz z oblasti tance; taneční termín, výraz
tatar. z tatarštiny
táz. tázací
tech. technika; termín, výraz z oblasti techniky, technologie; technický termín, výraz
tel., rozhl. televize a rozhlas; termín, výraz z oblasti televize a rozhlasu; televizní, rozhlasový termín, výraz
telekom. telekomunikace; termín, výraz z oblasti telekomunikace; telekomunikační termín, výraz
text. textilnictví; termín, výraz z textilnictví; textilní termín, výraz
tibet. z tibetštiny
tj. to je
tramp. tramping; termín, výraz z oblasti trampingu; trampský termín, výraz
trp. trpný rod
tur. z turečtiny
turtat. z turkotatarských jazyků
tvarotv. tvarotvorný
tzv. takzvaný
ukr. z ukrajinštiny
uměl. umění; termín, výraz z uměleckých oborů
urd. z urdštiny
včel. včelařství; termín, výraz ze včelařství; včelařský termín, výraz
vet. veterinářství; termín, výraz z veterinářství; veterinární termín, výraz
věz. vězeňství; termín, výraz z oblasti vězeňství; vězeňský termín, výraz
viet. z vietnamštiny
vin. vinařství; termín, výraz z vinařství; vinařský termín, výraz
VJ vlastní jméno
vodohosp. vodohospodářství; termín, výraz z vodohospodářství; vodohospodářský termín, výraz
vodác. vodáctví; termín, výraz z vodáctví; vodácký termín, výraz
voj. vojenství; termín, výraz z vojenství; vojenský termín, výraz
vulg. vulgární; vulgární výraz; vulgárně
výtv. výtvarné umění; termín, výraz z oblasti výtvarnictví; výtvarný termín, výraz
vztaž. vztažný
zahr. zahradnictví; termín, výraz ze zahradnictví; zahradnický termín, výraz
zast. zastaralé; zastaralý výraz; zastarale
zbroj. zbrojařství; termín, výraz z oblasti zbrojařství; zbrojní termín, výraz
zdrob. zdrobnělina
zejm. zejména
zeměd. zemědělství; termín, výraz ze zemědělství; zemědělský termín, výraz
zjem. zjemnělé; zjemnělý výraz; zjemněle
zkr. zkratka; zkratkové slovo
zn. značka
zool. zoologie; termín, výraz ze zoologie; zoologický termín, výraz
zprav. zpravidla
ž. ženský rod
žel. železnice; termín, výraz z oblasti železniční dopravy; železniční termín, výraz
žert. žertovné; žertovný výraz; žertovně
živ. životný
žurn. žurnalistika; termín, výraz z oblasti žurnalistiky; žurnalistický termín, výraz

ZNAČKY

I, II, … římské číslice označují homonyma
značka, za kterou se uvádí sousloví
značka, za kterou se uvádí frazém
značka, za kterou se uvádí přihnízdované heslo
značka, která odkazuje na jiné heslo
* značka, která označuje rekonstruovaný, neužívaný tvar slova
značka, která označuje významový odstín nebo podvýznam
/ značka, která odděluje varianty jednoho členu frazému nebo sousloví
< značka, která označuje zprostředkovaný původ, např. angl.<lat.
+ značka, která označuje, že části složeniny jsou přejaty z různých jazyků, např. lat.+řec.
~ značka, která označuje nulovou valenci; značka, která označuje, že slovo nepochází přímo z uvedeného jazyka, ale bylo na základě tohoto jazyka utvořeno
„...“ tři tečky v uvozovkách označují přímou řeč
[ ] v hranatých závorkách se uvádí: výslovnost; zdroj u citátového dokladu; zástupná varianta za méně ustálené varianty jednoho členu frazému
( ) v kulatých závorkách se uvádějí: tvaroslovné údaje o slově; údaje o valenci; zpřesňující a vysvětlující poznámky k výkladu významu; fakultativní člen frazému aj.
⟨ ⟩ ve špičatých závorkách se uvádí původ
{ } ve složených závorkách se v zápisu valence uvádějí druhé, příp. další členy vícečlenných vazeb

SYMBOLY PRO PŘEPIS VÝSLOVNOSTI

Výslovnost je přepisována do hranatých závorek pomocí zjednodušené fonetické transkripce, která využívá písmen české abecedy v kombinaci s několika dalšími symboly:

a, b, c, č, d, ď, e, f, g, h, j, k, l, m, n, ň, o, p, r, ř, s, š, t, ť, u, v, z, ž hlásky odpovídající typické výslovnosti písmen české abecedy, např. beseda [beseda], každé hlásce vždy odpovídá jedno a totéž písmeno, tím se transkripce odlišuje od pravopisu, srov. např. měňavka [mňeňafka], zvěd [zvjet], štěk [šťek]
ʔ ráz (hlasivkový zvuk, tvrdý hlasový začátek), užívá se před samohláskami zejména na počátcích slov, např. po očku [po ʔočku]
ː délka samohlásky, např. bál [baːl]; prodloužená výslovnost souhlásky, např. brr [brː]
a͡u, e͡u, o͡u dvojhlásky, např. auto [a͡uto], euro [e͡uro], louka [lo͡uka]
d͡z, d͡ž znělé protějšky hlásek [c], [č], např. leckdy [led͡zgdɪ], džus [d͡žus]
ɪ, iː přední vysoké samohlásky, např. cit [cɪt], cíl [ciːl], krátká hláska [ɪ] se na rozdíl od dlouhé hlásky [iː] vyslovuje otevřeněji; tento rozdíl nijak nesouvisí s pravopisem i/y, srov. např. tisk [ťɪsk], tygr [tɪgr], titul [tɪtul], tím [ťiːm], týl [tiːl]
ŋ zadopatrová varianta hlásky [n] vyslovovaná před hláskami [k], [g], např. lanko [laŋko], mango [maŋgo]
ř̥ neznělý protějšek hlásky [ř], např. keř [keř̥]
x neznělá zadopatrová souhláska, která se v českém pravopisu zachycuje jako ch, např. chuť [xuť] (psané x se vyslovuje jako [ks] nebo [gz], srov. např. text [tekst], exil [ʔegzɪl])
[mezera] mezery v přepisu výslovnosti odpovídají mezerám v pravopisu; výjimkou jsou hesla, v nichž se vyskytuje více pravopisných variant odlišených právě ne/přítomností mezery, a také hesla s neslabičnými předložkami (zde se mezery v přepisu výslovnosti nezachovávají, např. v podvečer [fpodvečer]); mezera tedy v přepisu nemá zvláštní funkci týkající se výslovnosti (např. s ohledem na slovní přízvuk), pokud je však uvedena, vždy jí prochází slabičná hranice

Poznámka: Střední středovou samohlásku (tzv. šva [ə]) v transkripci nevyznačujeme, ačkoli se např. v některých přejímkách z angličtiny či v citoslovcích a zkratkách v češtině reálně vyskytuje. Přepisujeme tedy výslovnost spojení the best of pouze jako [d best ʔof] (místo [də best ʔof]), podobně citoslovce ď jako [ď], nikoli [ďə].