Filtrování podle kategorie

icon_close_filter_by_category

Omezit vyhledávání podle kategorie:

SOUSLOVÍ A FRAZÉMY

Vybrat/zrušit všechny položky
Sousloví
Frazémy

PŘÍSLOVÍ A PRANOSTIKY

Vybrat/zrušit všechny položky
Přísloví
Pranostiky

VLASTNÍ JMÉNA A ODVOZENINY

Vybrat/zrušit všechny položky
Zeměpisná jména a jejich odvozeniny
Osobní jména
Ostatní vlastní jména

SLOVNÍ DRUH

Vybrat/zrušit všechny položky
podstatné jméno
přídavné jméno
zájmeno

číslovka
sloveso
příslovce
předložka

spojka
částice
citoslovce
ostatní

JMENNÝ ROD

Vybrat/zrušit všechny položky
mužský životný
mužský neživotný

ženský
střední

JMENNÉ ČÍSLO

Vybrat/zrušit všechny položky
podstatná jména pomnožná (pomn.)

podstatná jména v množném čísle s významem souborovým a látkovým (často mn., zprav. mn.)

podstatná jména v množném čísle s významem skupiny, zejména taxonomické (mn.)

STYLISTICKÁ CHARAKTERISTIKA

Vybrat/zrušit všechny položky
kolokviální vyšší
kolokviální
expresivní
hanlivé
ironické
knižní
zastaralé
odborné
nářeční, regionální
historické
v komunikaci s dětmi
mazlivé
profesní mluva, slang
vulgární
zjemnělé
žertovné, v nadsázce

TERMÍN, VÝRAZ Z OBORU, OBLASTI

Vybrat/zrušit všechny položky
z více oborů

z administrativní oblasti
z anatomie
z antropologie
z archeologie
z architektury
z archivnictví
z artistiky
z astrologie
z astronomie
z bankovnictví
z biologie
z botaniky
z oblasti cestovního ruchu
z diplomacie
z oblasti divadla, z divadelnictví
z oblasti dopravy
z dřevařství
z ekologie
z ekonomie
z elektrotechniky
z energetiky
z etnografie
z farmacie, farmakologie
z filatelie
z oblasti filmu, filmařství
z filozofie
z finančnictví
z oblasti fotografie
z fyziky
z fyziologie
z genetiky
z geodezie
z geografie
z geologie
z geometrie
z heraldiky
z historie
z hornictví
z horolezectví
z oblasti hudby
z hutnictví
z chemie
z chovatelství
z jaderné fyziky
z oblasti karetních her
z knihovnictví
z oblasti keramiky
z oblasti kosmetiky
z kriminalistiky
z oblasti kuchařství
z kynologie
z lesnictví
z letectví
z lingvistiky
z literární vědy
z loďařství
z logiky
z oblasti marketingu
z matematiky
z medicíny
z meteorologie
z oblasti motorismu
z mykologie
z oblasti myslivectví
z mytologie
z náboženství
z oblasti narkomanie
z numizmatiky
z oblasti obchodu
z optiky
z paleontologie
z papírenství
z pedagogiky
z oblasti počítačové techniky a informačních technologií
z pohostinství
z oblasti policie
z oblasti politiky, z politologie
z polygrafie
z poštovnictví
z potravinářství a gastronomie
z oblasti práva
z psychologie
z rybářství, rybníkářství
ze sklářství
ze sociologie
ze speleologie
z mluvy sprejerů
z oblasti sportu
ze statistiky
ze stavitelství, stavebnictví
ze šachové hry
ze šipkařství
z oblasti školství
ze šperkařství
z oblasti tance
z oblasti techniky, technologie
z oblasti telekomunikace a sdělovací techniky
z oblasti televize a rozhlasu
z textilnictví
z oblasti trampingu
z uměleckých oborů
ze včelařství
z veterinářství
z vězeňství
z vinařství
z vodáctví
z vodohospodářství
z vojenství
z výtvarnictví
ze zahradnictví
z oblasti zbrojařství
ze zemědělství
ze zoologie
z oblasti železniční dopravy
z oblasti žurnalistiky

Zveřejněná heslacross_icon

Akademický slovník současné češtiny je dlouhodobým projektem. Moderní lexikografické dílo však chceme dát uživatelům k dispozici co nejdříve, proto slovník uveřejňujeme postupně po úsecích jednotlivých písmen abecedy. Tyto heslářové úseky jsou zpracované tak, že jednak vždy obsahují slova, která patří mezi 50 tisíc nejčastějších českých slov, jednak zahrnují vybraná vlastní jména a jejich odvozeniny. Kromě toho jsou výběrově publikována i další slova s nižší frekvencí (v heslářovém úseku ač jsou tato slova zpracována plně s ohledem na finální rozsah slovníku, v následujících úsecích od písmene d dále jsou dočasně zpracovávána v menším rozsahu a zjednodušeně pomocí odkazu na publikované slovo příbuzné).

Souběžně publikujeme i některá další hesla mimo abecední pořadí. Úsek dalších hesel se skládá jednak z položek vybraných tematických okruhů (aktuálně jde o okruhy barvy, čas, koření a pády), jednak ze slov, která byla zpracována jako nedílná součást výše uvedených úseků písmen abecedy. Kromě toho zvláštním způsobem zveřejňujeme skupinu slov souvisejících s pandemií covid-19.

Právní upozorněnícross_icon

Veškeré informace prezentované na tomto serveru jsou autorským dílem ve smyslu autorského zákona. Nositelem autorských práv k těmto stránkám je ÚJČ AV ČR, v. v. i. Jakékoliv kopírování informací zde uvedených je možné pouze se souhlasem autora.

ÚJČ AV ČR, v. v. i., nenese žádnou zodpovědnost za případné škody vzniklé použitím informací prezentovaných na tomto serveru. ÚJČ AV ČR, v. v. i., si zároveň vyhrazuje právo měnit či upravovat poskytnuté informace bez předchozího upozornění.

Akademický slovník současné češtiny


Úvodem

Slovník prezentovaný na těchto stránkách je kolektivním dílem pracovníků oddělení současné lexikologie a lexikografie Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i. Slovník, který vzniká od roku 2012, navazuje na dlouholetou tradici tvorby všeobecných výkladových slovníků v Ústavu pro jazyk český. Je od počátku vytvářen a zpracováván prostřednictvím specializovaného lexikografického softwaru pro tvorbu slovníku (DWS Alexis).

Slovníková hesla budou uveřejňována postupně po abecedních úsecích. Aktuálně jsou zveřejněna hesla písmene A, B, C, Č, D, E, F, G, H, Ch, I a J.

Základní představení

Akademický slovník současné češtiny (ASSČ) se připravuje v Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., od roku 2012. Zásady zpracování jsou představeny v publikaci Kapitoly z koncepce Akademického slovníku současné češtiny (pdf). Nový slovník úzce navazuje na dlouholetou tradici tvorby všeobecných výkladových slovníků vznikajících v lexikografickém oddělení Ústavu pro jazyk český. Tato tradice se rozvíjí od rozsahově největšího Příručního slovníku jazyka českého (1935–1957) a pokračuje k rozsahem střednímu Slovníku spisovného jazyka českého (1960–1971) a dále k jednosvazkovému Slovníku spisovné češtiny pro školu a veřejnost (1. vydání 1978; 2., opravené a doplněné vydání 1994, 3., opravené vydání 2003).

Od vydání Slovníku spisovného jazyka českého, jehož rozsahu nově připravovaný slovník odpovídá nejvíce, uplynulo více než 40 let (od vydání prvního dílu dokonce let 50) a to je z hlediska dynamiky slovní zásoby, metodologie lingvistiky, resp. lexikografie, z hlediska platformy pro vytváření slovníku i média pro jeho publikování velmi dlouhé období. Při přípravě nového slovníku využíváme poznatky a nástroje korpusové lingvistiky a lexikografie i možnosti počítačové techniky vůbec, a to jak při práci s lexikálním materiálem (jazykové korpusy, excerpční databáze, elektronické archivy, texty na webu, speciální softwarové nástroje), tak při vlastní tvorbě slovníku (speciální lexikografický software) i při jeho publikování na webových stránkách.

ASSČ je slovník středního rozsahu, s předpokládaným počtem 120–150 tisíc lexikálních jednotek. Jeho cílem je popsat slovní zásobu současné češtiny (tj. od roku 1945), a to všeobecně rozšířenou, užívanou ve veřejné oficiální a polooficiální komunikaci i v komunikaci běžné (tj. neveřejné, neoficiální). Podávají se i termíny, nikoli však úzce specializované. Lexikální jednotky užívané v profesní a zájmové komunikaci jsou ve slovníku zachycovány v omezeném rozsahu, a to tehdy, pokud se užívají mimo profesní, zájmové prostředí. Z nářečních výrazů se uvádějí ty, které mají širší územní platnost a užívají se především v mluvené komunikaci, příp. i v literatuře.

Předpokládaným uživatelem slovníku je především středoškolsky a vysokoškolsky vzdělaný rodilý mluvčí. Slovník je určen nejen pro profesní uživatele jazyka – učitele, novináře, překladatele, redaktory –, ale i pro širokou veřejnost.

Slovník se rozsahem i způsobem zpracování řadí k akademickým slovníkům, tj. slovníkům s propracovaným, typizovaným a strukturovaným výkladem významu lexikálních jednotek, s přiměřeně bohatou exemplifikací dokumentující typická užití lexikálních jednotek, s dostatečně propracovaným popisem základních sémantických vztahů, zejména synonymie a antonymie, s odpovídajícím popisem gramatických vlastností lexikálních jednotek a s popisem příznakovosti lexikálních jednotek z hlediska stylového, časového, prostorového, frekvenčního a pragmatického (tj. postojově-hodnotícího).

Oproti dřívějším všeobecným výkladovým slovníkům je v ASSČ výrazně omezeno hnízdování, podává se rozšířený gramatický popis, podrobněji se zpracovávají ustálená slovní spojení a v dokladové části hesla se detailněji ilustrují gramatické a stylistické vlastnosti slova a jeho typické užití.

Poděkování

ASSČ je od počátku vytvářen a zpracováván prostřednictvím specializovaného lexikografického softwaru pro tvorbu slovníku. Vývoj softwaru a webových stránek slovníku získal podporu MK ČR v rámci Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI) – grantový projekt Nová cesta k modernímu jednojazyčnému výkladovému slovníku současné češtiny (DF13P01OVV011).

Jako referenční textový zdroj využíváme databázi společnosti NEWTON Media, a. s., korpusy Ústavu Českého národního korpusu (Filozofická fakulta Univerzity Karlovy) a korpusy Aranea (Univerzita Komenského v Bratislave a Slovenská akadémia vied).