Filtrování podle kategorie

icon_close_filter_by_category

Omezit vyhledávání podle kategorie:

SOUSLOVÍ A FRAZÉMY

Vybrat/zrušit všechny položky
Sousloví a složené výrazy
Frazémy

PŘÍSLOVÍ A PRANOSTIKY

Vybrat/zrušit všechny položky
Přísloví
Pranostiky

VLASTNÍ JMÉNA A ODVOZENINY

Vybrat/zrušit všechny položky
Zeměpisná jména a jejich odvozeniny
Osobní jména
Ostatní vlastní jména

SLOVNÍ DRUH

Vybrat/zrušit všechny položky
podstatné jméno
přídavné jméno
zájmeno

číslovka
sloveso
příslovce
předložka

spojka
částice
citoslovce
ostatní

JMENNÝ ROD

Vybrat/zrušit všechny položky
mužský životný
mužský neživotný

ženský
střední

JMENNÉ ČÍSLO

Vybrat/zrušit všechny položky
podstatná jména pomnožná (pomn.) a podstatná jména užívaná jen v množném čísle (jen mn.)

podstatná jména v množném čísle s významem souborovým a látkovým (často mn., zprav. mn.)

podstatná jména v množném čísle s významem skupiny, zejména taxonomické (mn.)

STYLISTICKÁ CHARAKTERISTIKA

Vybrat/zrušit všechny položky
kolokviální vyšší
kolokviální
expresivní
hanlivé
ironické
knižní
zastaralé
odborné
nářeční, regionální
historické
v komunikaci s dětmi
mazlivé
profesní mluva, slang
vulgární
zjemnělé
žertovné, v nadsázce

TERMÍN, VÝRAZ Z OBORU, OBLASTI

Vybrat/zrušit všechny položky
z více oborů

z administrativní oblasti
z anatomie
z antropologie
z archeologie
z architektury
z archivnictví
z artistiky
z astrologie
z astronomie
z bankovnictví
z biologie
z botaniky
z oblasti cestovního ruchu
z diplomacie
z oblasti divadla, z divadelnictví
z oblasti dopravy
z dřevařství
z ekologie
z ekonomie
z elektrotechniky
z energetiky
z etnografie
z farmacie, farmakologie
z filatelie
z oblasti filmu, filmařství
z filozofie
z finančnictví
z oblasti fotografie
z fyziky
z fyziologie
z genetiky
z geodezie
z geografie
z geologie
z geometrie
z heraldiky
z historie
z hornictví
z horolezectví
z oblasti hudby
z hutnictví
z chemie
z chovatelství
z jaderné fyziky
z oblasti karetních her
z knihovnictví
z oblasti keramiky
z oblasti kosmetiky
z kriminalistiky
z oblasti kuchařství
z kynologie
z lesnictví
z letectví
z lingvistiky
z literární vědy
z loďařství
z logiky
z oblasti marketingu
z matematiky
z medicíny
z meteorologie
z oblasti motorismu
z mykologie
z oblasti myslivectví
z mytologie
z náboženství
z oblasti narkomanie
z numizmatiky
z oblasti obchodu
z optiky
z paleontologie
z papírenství
z pedagogiky
z oblasti počítačové techniky a informačních technologií
z pohostinství
z oblasti policie
z oblasti politiky, z politologie
z polygrafie
z poštovnictví
z potravinářství a gastronomie
z oblasti práva
z psychologie
z rybářství, rybníkářství
ze sklářství
ze sociologie
ze speleologie
z mluvy sprejerů
z oblasti sportu
ze statistiky
ze stavitelství, stavebnictví
ze šachové hry
ze šipkařství
z oblasti školství
ze šperkařství
z oblasti tance
z oblasti techniky, technologie
z oblasti telekomunikace a sdělovací techniky
z oblasti televize a rozhlasu
z textilnictví
z oblasti trampingu
z uměleckých oborů
ze včelařství
z veterinářství
z vězeňství
z vinařství
z vodáctví
z vodohospodářství
z vojenství
z výtvarnictví
ze zahradnictví
z oblasti zbrojařství
ze zemědělství
ze zoologie
z oblasti železniční dopravy
z oblasti žurnalistiky

Zveřejněná heslacross_icon

Akademický slovník současné češtiny je dlouhodobým projektem. Moderní lexikografické dílo však chceme dát uživatelům k dispozici co nejdříve, proto slovník uveřejňujeme postupně po úsecích jednotlivých písmen abecedy. Tyto heslářové úseky jsou zpracované tak, že jednak vždy obsahují slova, která patří mezi 50 tisíc nejčastějších českých slov, jednak zahrnují vybraná vlastní jména a jejich odvozeniny. Kromě toho jsou výběrově publikována i další slova s nižší frekvencí (v heslářovém úseku ač jsou tato slova zpracována plně s ohledem na finální rozsah slovníku, v následujících úsecích od písmene d dále jsou dočasně zpracovávána v menším rozsahu a zjednodušeně pomocí odkazu na publikované slovo příbuzné).

Souběžně publikujeme i některá další hesla mimo abecední pořadí. Úsek dalších hesel se skládá jednak z položek vybraných tematických okruhů (aktuálně jde o okruhy barvy, čas, koření a pády), jednak ze slov, která byla zpracována jako nedílná součást výše uvedených úseků písmen abecedy. Kromě toho zvláštním způsobem zveřejňujeme skupinu slov souvisejících s pandemií covid-19.

Právní upozorněnícross_icon

Veškeré informace prezentované na tomto serveru jsou autorským dílem ve smyslu autorského zákona. Nositelem autorských práv k těmto stránkám je ÚJČ AV ČR, v. v. i. Jakékoliv kopírování informací zde uvedených je možné pouze se souhlasem autora.

ÚJČ AV ČR, v. v. i., nenese žádnou zodpovědnost za případné škody vzniklé použitím informací prezentovaných na tomto serveru. ÚJČ AV ČR, v. v. i., si zároveň vyhrazuje právo měnit či upravovat poskytnuté informace bez předchozího upozornění.

a II
[ʔa]
spojka
1. spojka souřadicí slučovací
prostě slučuje, spojuje větné členy nebo věty na stejné úrovni:

matka a otec
sportovní a kulturní program
Brána byla modře, zlatě a červeně vymalovaná.
Navštěvoval jsem knihovny a pročítal si v nich magazíny.
Policisté odkláněli dopravu a hasiči
se snažili uklidit část dálnice.
Až teď si uvědomuji, že je mi chladno a že mám žízeň.

2. spojka souřadicí slučovací
vyjadřuje početní operaci sčítání syn. plus I:

Jedna a jedna jsou dvě.
Čtyři a pět rovná se devět.
přen. Mnoho jídla a málo pohybu rovná se nadváha, to je jednoduchá rovnice.

3. spojka souřadicí odporovací
spojuje větné členy nebo věty, z nichž druhé v pořadí jsou v rozporu s očekáváním plynoucím z prvních syn. ale I/1:

Moc jsem se neučila, a dostala jsem jedničku.
Brzy mu bude sto let, a stále maluje.

a přece spojkový výraz souřadicí odporovací
spojuje větné členy nebo věty, z nichž druhé v pořadí jsou v rozporu s očekáváním plynoucím z prvních:

daleko od ruchu velkoměsta, a přece blízko centra
Už hodně povyrostla, a přece se nezměnila.

a přesto spojkový výraz souřadicí odporovací
spojuje větné členy nebo věty, z nichž druhé v pořadí jsou v rozporu s očekáváním plynoucím z prvních:

střídmý, a přesto hřejivý interiér
Dostalo se mu veškeré známé péče, a přesto do roka zemřel.

a přitom spojkový výraz souřadicí odporovací
spojuje větné členy nebo věty, z nichž druhé v pořadí jsou v rozporu s očekáváním plynoucím z prvních:

Projekt byl jednoduchý, a přitom velkolepý.
Jsou spolu, a přitom jakoby na míle vzdáleni.

4. spojka souřadicí odporovací
(ve spojení s negativní částicí)
uvozuje popření větného členu nebo věty, které následuje po uvedení platného tvrzení:

Utkání se odehraje v pátek, a ne v sobotu.
cena v eurech, a nikoli v markách
Bude požadovat pouze omluvu, a nikoli peníze.
Chtějí, abych byla šťastná, a ne abych se trápila.

5. spojka souřadicí důsledková
uvozuje větu vyplývající z předcházející věty jako důsledek, následek:

Řidič nezvládl při jízdě řízení, a narazil do palisád kruhového objezdu.
Daří se tu hlodavcům, a v důsledku toho i dravcům.

a proto spojkový výraz souřadicí důsledkový
uvozuje větný člen nebo větu vyplývající z předcházející věty jako důsledek, následek:

Můj návrh je prostý, a proto realizovatelný.
Neměla smysl pro humor, a proto se ani neusmála.

→ doklady v korpusu
a tak II spojkový výraz souřadicí důsledkový
uvozuje větu vyplývající z předcházející věty jako důsledek, následek:

Noci jsou ještě chladné, a tak se les nestačil zapařit.
a tedy spojkový výraz souřadicí důsledkový
uvozuje větný člen vyplývající z předcházející věty jako důsledek, následek:

lehčí, a tedy pomalejší převod
V
 případě stavby svépomocí je potřeba více dodavatelů, a tedy i více smluv.

a tudíž spojkový výraz souřadicí důsledkový
uvozuje větný člen nebo větu vyplývající z předcházející věty jako důsledek, následek:

kopcovitější, a tudíž náročnější terén
Rodiče se báli nechat děti v hotelu samotné, a tudíž je museli vzít s sebou.

→ doklady v korpusu

6. spojka souřadicí stupňovací
(zprav. ve spojení se zdůrazňovacími výrazy)
uvozuje větný člen nebo větu doplňující předchozí tvrzení o neočekávaný nebo významný prvek, rys ap.:

My to dokážeme také, a lépe.
vedro k zbláznění, a navíc pěkná nuda
Opravdu to nevím, a ani se to nedozvím.
Začal se moderněji oblékat, a dokonce změnil i střih vlasů.

7. spojka souřadicí vysvětlovací
uvozuje větný člen, který upřesňuje předcházející tvrzení nebo zdůrazňuje některý jeho prvek:

To se změní, a brzy.
Chci peníze, a rychle.

a to spojkový výraz souřadicí vysvětlovací
uvozuje větný člen upřesňující předcházející tvrzení:

Na silnicích ubývá mrtvých, a to i na nejrizikovějších úsecích.
Získala medaili v jedné z pěti disciplín, a to za tanec.


a podobně
nahrazuje výčet dalších příkladů, zkr. apod., ap.:

Sál bude využíván především pro míčové hry, jako je volejbal, florbal a podobně.
→ doklady v korpusu
a tak I kolokviální
?kolokviální
Jako kolokviální označujeme slova a významy, které jsou typické pro každodenní vyjadřování a zároveň v něm nepůsobí zhruběle. Tradičně se označují jako nespisovné.


nahrazuje položky výčtu, které vyplývají ze situace:

Tehdy jsme žili politikou, samé mítinky, manifestace a tak.
Když je špatné počasí, bolí mě hlava a tak.

a tak dál(e)
nahrazuje výčet dalších příkladů, zkr. atd.:

Budeme si číst, zpívat, tancovat a tak dále.
Můj kolega je hezčí, vtipnější a tak dál.

→ doklady v korpusu
a tak podobně
nahrazuje výčet dalších příkladů, zkr. atp.:

Projekt vyžaduje ohromné investice do železnic, hromadné dopravy, přestavby měst a tak podobně.
→ doklady v korpusu
a/nebo spojkový výraz souřadicí vylučovací
vyjadřuje, že platí buď jeden, nebo oba (všechny) ze slučovaných větných členů nebo vět:

etikety z umělé hmoty, papíru a/nebo kartonu
Stipendium je určeno na úhradu letenky a/nebo diet.
Jestliže se potíže nezmírní, ale naopak se zvýší a/nebo se objeví výrazné otoky, je nutné vyhledat lékaře.

(no) a co citoslovečný výraz; kolokviální
?kolokviální
Jako kolokviální označujeme slova a významy, které jsou typické pro každodenní vyjadřování a zároveň v něm nepůsobí zhruběle. Tradičně se označují jako nespisovné.
no a citoslovečný výraz; kolokviální
?kolokviální
Jako kolokviální označujeme slova a významy, které jsou typické pro každodenní vyjadřování a zároveň v něm nepůsobí zhruběle. Tradičně se označují jako nespisovné.

(zprav. ve formě otázky) vyjádření zlehčení, jistého znevážení předcházejícího tvrzení, často jako projev vzdoru:

Mám trochu nadváhu, no a co?
No tak jsem prohrál, a co!
Dal si jedno pivo. No a? Komu to vadí, mně určitě ne.

→ doklady v korpusu

Slovník spisovného jazyka českého (1960–1971)