Filtrování podle kategorie

icon_close_filter_by_category

Omezit vyhledávání podle kategorie:

SOUSLOVÍ A FRAZÉMY

Vybrat/zrušit všechny položky
Sousloví
Frazémy

PŘÍSLOVÍ A PRANOSTIKY

Vybrat/zrušit všechny položky
Přísloví
Pranostiky

VLASTNÍ JMÉNA A ODVOZENINY

Vybrat/zrušit všechny položky
Zeměpisná jména a jejich odvozeniny
Osobní jména
Ostatní vlastní jména

SLOVNÍ DRUH

Vybrat/zrušit všechny položky
podstatné jméno
přídavné jméno
zájmeno

číslovka
sloveso
příslovce
předložka

spojka
částice
citoslovce
ostatní

JMENNÝ ROD

Vybrat/zrušit všechny položky
mužský životný
mužský neživotný

ženský
střední

JMENNÉ ČÍSLO

Vybrat/zrušit všechny položky
podstatná jména pomnožná (pomn.)

podstatná jména v množném čísle s významem souborovým a látkovým (často mn., zprav. mn.)

podstatná jména v množném čísle s významem skupiny, zejména taxonomické (mn.)

STYLISTICKÁ CHARAKTERISTIKA

Vybrat/zrušit všechny položky
kolokviální vyšší
kolokviální
expresivní
hanlivé
ironické
knižní
zastaralé
odborné
nářeční, regionální
historické
v komunikaci s dětmi
mazlivé
profesní mluva, slang
vulgární
zjemnělé
žertovné, v nadsázce

TERMÍN, VÝRAZ Z OBORU, OBLASTI

Vybrat/zrušit všechny položky
z více oborů

z administrativní oblasti
z anatomie
z antropologie
z archeologie
z architektury
z archivnictví
z artistiky
z astrologie
z astronomie
z bankovnictví
z biologie
z botaniky
z oblasti cestovního ruchu
z diplomacie
z oblasti divadla, z divadelnictví
z oblasti dopravy
z dřevařství
z ekologie
z ekonomie
z elektrotechniky
z energetiky
z etnografie
z farmacie, farmakologie
z filatelie
z oblasti filmu, filmařství
z filozofie
z finančnictví
z oblasti fotografie
z fyziky
z fyziologie
z genetiky
z geodezie
z geografie
z geologie
z geometrie
z heraldiky
z historie
z hornictví
z horolezectví
z oblasti hudby
z hutnictví
z chemie
z chovatelství
z jaderné fyziky
z oblasti karetních her
z knihovnictví
z oblasti keramiky
z oblasti kosmetiky
z kriminalistiky
z oblasti kuchařství
z kynologie
z lesnictví
z letectví
z lingvistiky
z literární vědy
z loďařství
z logiky
z oblasti marketingu
z matematiky
z medicíny
z meteorologie
z oblasti motorismu
z mykologie
z oblasti myslivectví
z mytologie
z náboženství
z oblasti narkomanie
z numizmatiky
z oblasti obchodu
z optiky
z paleontologie
z papírenství
z pedagogiky
z oblasti počítačové techniky a informačních technologií
z pohostinství
z oblasti policie
z oblasti politiky, z politologie
z polygrafie
z poštovnictví
z potravinářství a gastronomie
z oblasti práva
z psychologie
z rybářství, rybníkářství
ze sklářství
ze sociologie
ze speleologie
z mluvy sprejerů
z oblasti sportu
ze statistiky
ze stavitelství, stavebnictví
ze šachové hry
ze šipkařství
z oblasti školství
ze šperkařství
z oblasti tance
z oblasti techniky, technologie
z oblasti telekomunikace a sdělovací techniky
z oblasti televize a rozhlasu
z textilnictví
z oblasti trampingu
z uměleckých oborů
ze včelařství
z veterinářství
z vězeňství
z vinařství
z vodáctví
z vodohospodářství
z vojenství
z výtvarnictví
ze zahradnictví
z oblasti zbrojařství
ze zemědělství
ze zoologie
z oblasti železniční dopravy
z oblasti žurnalistiky

Zveřejněná heslacross_icon

Akademický slovník současné češtiny je dlouhodobým projektem. Moderní lexikografické dílo však chceme dát uživatelům k dispozici co nejdříve, proto slovník uveřejňujeme postupně po úsecích jednotlivých písmen abecedy. Tyto heslářové úseky jsou zpracované tak, že jednak vždy obsahují slova, která patří mezi 50 tisíc nejčastějších českých slov, jednak zahrnují vybraná vlastní jména a jejich odvozeniny. Kromě toho jsou výběrově publikována i další slova s nižší frekvencí (v heslářovém úseku ač jsou tato slova zpracována plně s ohledem na finální rozsah slovníku, v následujících úsecích od písmene d dále jsou dočasně zpracovávána v menším rozsahu a zjednodušeně pomocí odkazu na publikované slovo příbuzné).

Souběžně publikujeme i některá další hesla mimo abecední pořadí. Úsek dalších hesel se skládá jednak z položek vybraných tematických okruhů (aktuálně jde o okruhy barvy, čas, koření a pády), jednak ze slov, která byla zpracována jako nedílná součást výše uvedených úseků písmen abecedy. Kromě toho zvláštním způsobem zveřejňujeme skupinu slov souvisejících s pandemií covid-19.

Právní upozorněnícross_icon

Veškeré informace prezentované na tomto serveru jsou autorským dílem ve smyslu autorského zákona. Nositelem autorských práv k těmto stránkám je ÚJČ AV ČR, v. v. i. Jakékoliv kopírování informací zde uvedených je možné pouze se souhlasem autora.

ÚJČ AV ČR, v. v. i., nenese žádnou zodpovědnost za případné škody vzniklé použitím informací prezentovaných na tomto serveru. ÚJČ AV ČR, v. v. i., si zároveň vyhrazuje právo měnit či upravovat poskytnuté informace bez předchozího upozornění.

divadlo
[ďɪvadlo]
(2. j. -dla, 6. j. -dle, -dlu, 2. mn. -del)
podstatné jméno rodu středního
1.
instituce s uměleckým souborem a zprav. s technickým zázemím pořádající produkci dramatických děl:

Divadlo oznámilo, že hru stáhne z repertoáru.
V roce 1990 byl angažován do Národního divadla.
Jedna z hlavních činoherních scén v Praze je Divadlo na Vinohradech.
dát se k divadlu stát se hercem ap.

2.
budova, místnost, prostor, kde se předvádějí dramatická díla:

prostranství před divadlem
rekonstruovat divadlo
Parkoviště se nachází hned vedle divadla.
Herec hrál na divadle velké role.
na jevišti, scéně

3.
dramatické umění, při kterém herci zobrazují určitý děj, příběh ap.:

amatérské divadlo
činoherní / loutkové / hudební divadlo
absurdní divadlo
(i fraz.)
moderní české divadlo
Všichni v rodině máme divadlo a film velmi rádi.

4.
konkrétní ztvárnění dramatického díla, divadelní inscenace syn. představení:

Lidé se mohou těšit na divadlo o třech dějstvích.
Lístky na divadlo jsou k dostání v předprodeji.
Dneska večer máme divadlo.
půjdeme do divadla, na představení

5. expresivní
úkaz, jev, děj, který v určitém okamžiku někdo sleduje, pozoruje syn. podívaná:

úžasné divadlo barev a světel
Autor zachytil velkolepé divadlo světel a stínů.
Pro turisty je to lákavé divadlo.


alternativní divadlo divadelnictví
divadlo využívající nekonvenční, experimentální ap. výrazové prostředky a umělecké formy (taneční, multimediální, improvizované, pouliční aj. divadlo)

→ doklady v korpusu
(antické) řecké divadlo
(ve starověkém Řecku od 6. století př. n. l.) divadlo, které položilo základy dramatu jako literárního druhu, hrané v maskách pod širým nebem

→ doklady v korpusu
(antické) římské divadlo
(ve starověkém Římě od 3. století př. n. l.) divadlo, které převzalo žánry řecké dramatiky, hrané v zastřešených budovách na jevišti s oponou

→ doklady v korpusu
bytové divadlo
(zejména v 70. a 80. letech 20. století v disentu) divadlo hrané v soukromých bytech

černé divadlo divadelnictví
divadlo, ve kterém herci v černém oblečení pohybují barevnými, nasvícenými předměty na černém pozadí a vytvářejí tak iluzi, že se tyto předměty pohybují samy

divadla malých forem divadelnictví
(od počátku 20. století) skupina malých divadel, která se programem vymezovala vůči oficiálním divadelním scénám a pro něž je charakteristické prolínání žánrů a druhů a autorský repertoár

divadlo jednoho herce divadelnictví
dramatický útvar, v němž hraje jediný herec
syn. monodrama

fyzické divadlo divadelnictví
pohybové divadlo charakteristické maximálním tělesným nasazením herců a výraznou expresivitou

ochotnické divadlo
divadlo hrané amatéry (ochotníky) ze záliby, ne jako povolání • takový amatérský soubor


absurdní divadlo
nesmyslné, neuvěřitelné nebo směšné jednání odporující logice, rozumovému vysvětlení

→ doklady v korpusu
dělat (z toho / něčeho) divadlo
nepřiměřeně, přehnaně reagovat a tím na sebe upozorňovat

hrát / sehrát / zahrát (někomu) divadlo
(často v záporu) předstírat něco a (snažit se) tak někoho oklamat, splést, dojmout ap.

i s malým kašpárkem se dá hrát velké divadlo expresivní
1. i s malým penisem je možné někoho sexuálně uspokojit

2. i s omezenými prostředky lze dosáhnout dobrého výsledku

kašpárkové divadlo
nesmyslné, nedůstojné, neupřímné jednání, fraška


divadélko
[ďɪvadeːlko]
(2. j. -lka, 6. j. -lku, 2. mn. -lek, 6. mn. -lkách)
podstatné jméno rodu středního
kolokviální
?kolokviální
Jako kolokviální označujeme slova a významy, které jsou typické pro každodenní vyjadřování a zároveň v něm nepůsobí zhruběle. Tradičně se označují jako nespisovné.
divadýlko

[ďɪvadiːlko]
(2. j. -lka, 6. j. -lku, 2. mn. -lek, 6. mn. -lkách)
podstatné jméno rodu středního
1.
zdrobnělé k 1

kladenské divadélko
2.
zdrobnělé k 2

postavit divadélko
Koncert se bude konat v sále divadélka / divadýlka.

3.
zdrobnělé k 4

připravit / nastudovat divadélko
loutkové divadélko / divadýlko pro nejmenší


hrát / sehrát / zahrát (někomu) divadýlko
(často v záporu) předstírat něco a (snažit se) tak někoho oklamat, splést, dojmout ap.


Slovník spisovného jazyka českého (1960–1971)