Filtrování podle kategorie

icon_close_filter_by_category

Omezit vyhledávání podle kategorie:

SOUSLOVÍ A FRAZÉMY

Vybrat/zrušit všechny položky
Sousloví
Frazémy

PŘÍSLOVÍ A PRANOSTIKY

Vybrat/zrušit všechny položky
Přísloví
Pranostiky

VLASTNÍ JMÉNA A ODVOZENINY

Vybrat/zrušit všechny položky
Zeměpisná jména a jejich odvozeniny
Osobní jména
Ostatní vlastní jména

SLOVNÍ DRUH

Vybrat/zrušit všechny položky
podstatné jméno
přídavné jméno
zájmeno

číslovka
sloveso
příslovce
předložka

spojka
částice
citoslovce
ostatní

JMENNÝ ROD

Vybrat/zrušit všechny položky
mužský životný
mužský neživotný

ženský
střední

JMENNÉ ČÍSLO

Vybrat/zrušit všechny položky
podstatná jména pomnožná (pomn.)

podstatná jména v množném čísle s významem souborovým a látkovým (často mn., zprav. mn.)

podstatná jména v množném čísle s významem skupiny, zejména taxonomické (mn.)

STYLISTICKÁ CHARAKTERISTIKA

Vybrat/zrušit všechny položky
kolokviální vyšší
kolokviální
expresivní
hanlivé
ironické
knižní
zastaralé
odborné
nářeční, regionální
historické
v komunikaci s dětmi
mazlivé
profesní mluva, slang
vulgární
zjemnělé
žertovné, v nadsázce

TERMÍN, VÝRAZ Z OBORU, OBLASTI

Vybrat/zrušit všechny položky
z více oborů

z administrativní oblasti
z anatomie
z antropologie
z archeologie
z architektury
z archivnictví
z artistiky
z astrologie
z astronomie
z bankovnictví
z biologie
z botaniky
z oblasti cestovního ruchu
z diplomacie
z oblasti divadla, z divadelnictví
z oblasti dopravy
z dřevařství
z ekologie
z ekonomie
z elektrotechniky
z energetiky
z etnografie
z farmacie, farmakologie
z filatelie
z oblasti filmu, filmařství
z filozofie
z finančnictví
z oblasti fotografie
z fyziky
z fyziologie
z genetiky
z geodezie
z geografie
z geologie
z geometrie
z heraldiky
z historie
z hornictví
z horolezectví
z oblasti hudby
z hutnictví
z chemie
z chovatelství
z jaderné fyziky
z oblasti karetních her
z knihovnictví
z oblasti keramiky
z oblasti kosmetiky
z kriminalistiky
z oblasti kuchařství
z kynologie
z lesnictví
z letectví
z lingvistiky
z literární vědy
z loďařství
z logiky
z oblasti marketingu
z matematiky
z medicíny
z meteorologie
z oblasti motorismu
z mykologie
z oblasti myslivectví
z mytologie
z náboženství
z oblasti narkomanie
z numizmatiky
z oblasti obchodu
z optiky
z paleontologie
z papírenství
z pedagogiky
z oblasti počítačové techniky a informačních technologií
z pohostinství
z oblasti policie
z oblasti politiky, z politologie
z polygrafie
z poštovnictví
z potravinářství a gastronomie
z oblasti práva
z psychologie
z rybářství, rybníkářství
ze sklářství
ze sociologie
ze speleologie
z mluvy sprejerů
z oblasti sportu
ze statistiky
ze stavitelství, stavebnictví
ze šachové hry
ze šipkařství
z oblasti školství
ze šperkařství
z oblasti tance
z oblasti techniky, technologie
z oblasti telekomunikace a sdělovací techniky
z oblasti televize a rozhlasu
z textilnictví
z oblasti trampingu
z uměleckých oborů
ze včelařství
z veterinářství
z vězeňství
z vinařství
z vodáctví
z vodohospodářství
z vojenství
z výtvarnictví
ze zahradnictví
z oblasti zbrojařství
ze zemědělství
ze zoologie
z oblasti železniční dopravy
z oblasti žurnalistiky

Zveřejněná heslacross_icon

Akademický slovník současné češtiny je dlouhodobým projektem. Moderní lexikografické dílo však chceme dát uživatelům k dispozici co nejdříve, proto slovník uveřejňujeme postupně po úsecích jednotlivých písmen abecedy. Tyto heslářové úseky jsou zpracované tak, že jednak vždy obsahují slova, která patří mezi 50 tisíc nejčastějších českých slov, jednak zahrnují vybraná vlastní jména a jejich odvozeniny. Kromě toho jsou výběrově publikována i další slova s nižší frekvencí (v heslářovém úseku ač jsou tato slova zpracována plně s ohledem na finální rozsah slovníku, v následujících úsecích od písmene d dále jsou dočasně zpracovávána v menším rozsahu a zjednodušeně pomocí odkazu na publikované slovo příbuzné).

Souběžně publikujeme i některá další hesla mimo abecední pořadí. Úsek dalších hesel se skládá jednak z položek vybraných tematických okruhů (aktuálně jde o okruhy barvy, čas, koření a pády), jednak ze slov, která byla zpracována jako nedílná součást výše uvedených úseků písmen abecedy. Kromě toho zvláštním způsobem zveřejňujeme skupinu slov souvisejících s pandemií covid-19.

Právní upozorněnícross_icon

Veškeré informace prezentované na tomto serveru jsou autorským dílem ve smyslu autorského zákona. Nositelem autorských práv k těmto stránkám je ÚJČ AV ČR, v. v. i. Jakékoliv kopírování informací zde uvedených je možné pouze se souhlasem autora.

ÚJČ AV ČR, v. v. i., nenese žádnou zodpovědnost za případné škody vzniklé použitím informací prezentovaných na tomto serveru. ÚJČ AV ČR, v. v. i., si zároveň vyhrazuje právo měnit či upravovat poskytnuté informace bez předchozího upozornění.

boží
[božiː]
přídavné jméno
1. častěji Boží
vztahující se k Bohu (nejvyšší bytosti), pocházející od Boha • vlastní Bohu:

Boží / boží láska
Boží / boží milosrdenství
boží / Boží spravedlnost
Boží / boží dílo
boží / Boží soud
boží / Boží trest
Boží / boží požehnání
Boží / boží prozřetelnost
plnit Boží / boží vůli
P
odařilo se to s pomocí Boží / boží.
Člověk je boží / Boží stvoření.
Karel IV., z Boží / boží milosti král český.
v křesťanství
Boží Syn, Syn Boží, Syn boží Ježíš Kristus
Matka Boží / Matka boží
matka Ježíše Krista

bázeň Boží / boží
respekt a hluboká úcta k Bohu

Beránek Boží / boží
(podle bible) Ježíš Kristus

Boží / boží království království Boží / boží
uplatnění božích zákonů na zemi

boží / Boží muka
drobná sakrální stavba v krajině, nejčastěji ve tvaru sloupu nebo pilíře

Boží / boží slovo slovo Boží / boží
poselství zaznamenané v bibli • čtení z bible, zprav. jako součást bohoslužby

boží bojovníci
1. historické husité

2. horliví účastníci náboženských válek

Boží hod (svatodušní) Hod boží / Boží (svatodušní)
neděle slavená 50 dnů po Velikonoční neděli a připomínající seslání Ducha svatého na apoštoly, první den křesťanského svátku letnic (Svatodušních svátků)
syn. Svatodušní neděle, Neděle svatodušní

Boží hod (vánoční) Hod boží / Boží (vánoční)
vánoční svátek (25. 12.) připomínající narození Ježíše Krista

Boží hod (velikonoční) Hod boží / Boží (velikonoční)
neděle, kdy se slaví Velikonoce, svátek vzkříšení Ježíše Krista
syn. Velikonoční neděle, Neděle velikonoční

Boží hrob
1. (podle bible) hrob Ježíše Krista v Jeruzalémě

2. i boží hrob zpodobení Kristova hrobu v kostele ap.

boží milosti
smažené pečivo z křehkého těsta, dříve tradičně připravované zejména na Velikonoce

Boží tělo
katolický svátek slavnosti Těla a Krve Páně

desatero / Desatero (božích / Božích přikázání)
(podle bible) deset příkazů, pravidel, které dal Bůh lidem pro správný, mravný a zbožný způsob života

2. kolokviální
?kolokviální
Jako kolokviální označujeme slova a významy, které jsou typické pro každodenní vyjadřování a zároveň v něm nepůsobí zhruběle. Tradičně se označují jako nespisovné.
expresivní

velmi dobrý, skvělý, úžasný:

Ty červený šaty jsou boží.
Je to fakt boží film.
Stát se mistrem světa je boží pocit.
Je tam boží klid, všude lesy.


bič boží
1. knižní něco velmi neblahého, co postihuje jednotlivce nebo společenství jako osudová odplata za nějaké provinění:

Epidemie moru někteří lidé chápali jako bič boží za hříchy.
2. Bič boží, historické Atilla, náčelník kmene kočovných Hunů:

Attila, přezdívaný Bič boží, vytvořil v 5. století velkou říši sahající od Volhy po Rýn.
Boží / boží dar
1. něco dobrého, co se člověku dostává k jeho prospěchu (zprav. bez vlastního přičinění)

2. knižní chléb nebo jiné potraviny, plodiny

boží člověk
dobrý, prostý, někdy poněkud naivní člověk:

Je to boží člověk s širokou duší.
Byl dobromyslný a důvěřivý, svým způsobem boží člověk.

→ doklady v korpusu
boží dopuštění expresivní
1. velmi špatné počasí (se silným větrem, prudkými srážkami ap.):

Za chvíli začalo boží dopuštění, padaly kroupy jako hrách a voda zaplavila celou ulici.
2. nepřehledná situace ap., zmatek, chaos:

Doprava zkolabovala, nastalo hotové boží dopuštění.
boží mlýny melou pomalu, ale jistě
(přísloví) spravedlnosti, odplatě nikdo neunikne

brát jméno boží / Boží nadarmo
klít, rouhavě nadávat:

Promiňte, že zrovna před vámi beru boží jméno nadarmo, pane faráři.
být čistý jak(o) slovo boží / Boží knižní, někdy expresivní
být zcela bez prohřešku, bezúhonný, poctivý:

Budoucí šéf rozvědky musí být čistý jako slovo boží.
Jeho pohnutky byly ne vždy čisté jako slovo boží.
Prohlašovali, že jsou čistí jako slovo Boží.

být už na pravdě boží / Boží
zastaralé být mrtvý:

Děda s babičkou jsou už na pravdě boží.
Můj muž je už osmým rokem na pravdě Boží.

být v rukou božích
být neodhadnutelný, takový, kterého nelze ovlivnit, změnit:

Pro výsledek uděláme maximum, ostatní je v rukou božích.
cesty Boží / boží jsou nevyzpytatelné
(přísloví) budoucnost je nejistá, nedá se předvídat, co se stane

čekat na něco / někoho jak(o) na (boží) smilování čekat na něco / někoho jak(o) na smilování (boží)
velmi dlouho a toužebně nebo netrpělivě něco, někoho očekávat, na něco, někoho čekat:

Po povodni lidé jako na smilování čekají na jakoukoliv pomoc.
Na to, až jejich ulicí přestanou jezdit dnem i nocí nákladní auta, čekají tamní obyvatelé jako na smilování boží.
Na první sníh jako na smilování boží čekají vlekaři i lyžaři.
Kde jsi? Čekám tady na tebe jak na boží smilování.

děj se vůle boží / Boží
ať se stane, co se má stát, vývoj další situace nelze odhadnout, ovlivnit, změnit:

Když se dostanu do semifinále, budu spokojený a pak už se děj vůle boží.
Den si odpočine a pak děj se vůle Boží.

dům Boží / boží knižní
křesťanský chrám, kostel

hlas lidu, hlas boží / Boží
(přísloví) názor (prostých) lidí je důležitý a je třeba se jím řídit, respektovat ho

hovádko Boží / boží Boží / boží hovádko
1. zvíře

2. dobromyslný, prostý, poněkud naivní člověk

od božího rána knižní, někdy expresivní
od časného rána:

Dneska mě od božího rána bolí hlava.
Pracovali jsme od božího rána až do večera.

(po) celý boží den knižní, někdy expresivní
celý den, stále v průběhu dne:

Po lécích prospal celý boží den.
Po celý boží den jen ležet v posteli, to by byla pohoda.

[tvářit se / vypadat ap.] jak(o) boží umučení
vypadat, tvářit se ap. velmi nešťastně, zbědovaně, provinile:

Co se ti stalo, že vypadáš jako boží umučení?
Vymyslete něco a nestůjte tady jako boží umučení.
Ona vždycky fňuká, že nic neumí, a tváří se jako boží umučení a pak má samozřejmě jedničku.

[vyjít / dostat se ap.] na světlo boží
(o něčem dosud skrytém) vyjít najevo, být objeveno, zveřejněno:

Pravda naštěstí vyšla na světlo boží a viník byl potrestán.
Z fondů knihovny a archivu se na světlo boží dostaly zajímavé dokumenty.
Ten snímek se zřejmě nikdy neměl dostat na světlo boží.

[vytáhnout / vynést ap.] něco na světlo boží
objevit, zveřejnit něco dosud skrytého nebo zapomenutého:

Zapomenutou záležitost vytáhl na světlo boží až nový vyšetřovatel.
Policie vynesla důkaz na světlo boží.
Své rodinné zkušenosti se rozhodla vynést na světlo boží a napsala humorně laděný pohled na soužití s jejími blízkými.

Poznámka Ve významu 1 se píše častěji velké písmeno. V příkladech uvedených u tohoto významu uvádíme pořadí pravopisných podob „velké, malé“ písmeno (Boží, boží) s ohledem na jazykovou praxi u jednotlivých slovních spojení. Podle stejného principu uvádíme pořadí „velké / malé“ písmeno (Boží / boží) také v záhlaví uvedených sousloví a frazémů.


Slovník spisovného jazyka českého (1960–1971)