Filtrování podle kategorie

icon_close_filter_by_category

Omezit vyhledávání podle kategorie:

VLASTNÍ JMÉNA A ODVOZENINY

Vybrat/zrušit všechny položky
Zeměpisná jména a jejich odvozeniny
Osobní jména
Ostatní vlastní jména

SLOVNÍ DRUH

Vybrat/zrušit všechny položky
podstatné jméno
přídavné jméno
zájmeno

číslovka
sloveso
příslovce
předložka

spojka
částice
citoslovce
ostatní

JMENNÝ ROD

Vybrat/zrušit všechny položky
mužský životný
mužský neživotný

ženský
střední

JMENNÉ ČÍSLO

Vybrat/zrušit všechny položky
podstatná jména pomnožná (pomn.)

podstatná jména v množném čísle s významem souborovým a látkovým (často mn., zprav. mn.)

podstatná jména v množném čísle s významem skupiny, zejména taxonomické (mn.)

STYLISTICKÁ CHARAKTERISTIKA

Vybrat/zrušit všechny položky
kolokviální směřující k bezpříznakovému užívání
kolokviální
expresivní
hanlivý
ironický
knižní
zastaralý
odborný
nářeční, regionální
historický
básnický
dětský
mazlivý
profesionalismy a slangy
publicistický
sarkastický
vulgární, zhrubělý
zjemnělý
žertovný, v nadsázce

TERMÍN, VÝRAZ Z OBORU, OBLASTI

Vybrat/zrušit všechny položky
z více oborů

z administrativní oblasti
z anatomie
z antropologie
z archeologie
z architektury
z archivnictví
z artistiky
z astrologie
z astronomie
z bankovnictví
z biologie
z botaniky
z oblasti cestovního ruchu
z církevní oblasti
z diplomacie
z oblasti divadla, z divadelnictví
z oblasti dopravy
z dřevařství
z ekologie
z ekonomie
z elektrotechniky
z energetiky
z etnografie
z farmacie, farmakologie
z filatelie
z oblasti filmu, filmařství
z filozofie
z finančnictví
z oblasti fotografie
z fyziky
z geodezie
z geografie
z geologie
z geometrie
z heraldiky
z historie
z hornictví
z horolezectví
z oblasti hudby
z hutnictví
z chemie
z chovatelství
z jaderné fyziky
z oblasti karetních her
z knihovnictví
z oblasti keramiky
z oblasti kosmetiky
z kriminalistiky
z oblasti kuchařství
z kynologie
z lesnictví
z letectví
z lingvistiky
z literární vědy
z loďařství
z logiky
z oblasti marketingu
z matematiky
z medicíny
z meteorologie
z oblasti motorismu
z oblasti myslivectví
z náboženství
z oblasti narkomanie
z numizmatiky
z oblasti obchodu
z optiky
z paleontologie
z papírenství
z pedagogiky
z oblasti počítačové techniky a informačních technologií
z oblasti policie
z oblasti politiky, z politologie
z polygrafie
z poštovnictví
z potravinářství a gastronomie
z oblasti práva
z psychologie
z rybářství, rybníkářství
ze sklářství
ze sociologie
ze speleologie
z mluvy sprejerů
z oblasti sportu
ze statistiky
ze stavitelství, stavebnictví
ze šachové hry
ze šipkařství
z oblasti školství
ze šperkařství
z oblasti tance
z oblasti techniky, technologie
z oblasti telekomunikace a sdělovací techniky
z oblasti televize a rozhlasu
z textilnictví
z oblasti trampingu
z uměleckých oborů
ze včelařství
z veterinářství
z vězeňství
z vinařství
z vodohospodářství
z vojenství
z výtvarnictví
ze zahradnictví
z oblasti zbrojařství
ze zemědělství
ze zoologie
z oblasti železniční dopravy
z oblasti žurnalistiky

Zveřejněná heslacross_icon

Akademický slovník současné češtiny je dlouhodobým projektem. Moderní lexikografické dílo však chceme dát uživatelům k dispozici co nejdříve, proto slovník uveřejňujeme postupně po úsecích jednotlivých písmen abecedy. Tyto heslářové úseky jsou zpracované tak, že jednak vždy obsahují slova, která patří mezi 50 tisíc nejčastějších českých slov, jednak zahrnují vybraná vlastní jména a jejich odvozeniny. Kromě toho jsou výběrově publikována i další slova s nižší frekvencí (v heslářovém úseku ač jsou tato slova zpracována plně s ohledem na finální rozsah slovníku, v následujících úsecích od písmene d dále jsou dočasně zpracovávána v menším rozsahu a zjednodušeně pomocí odkazu na publikované slovo příbuzné).

Souběžně publikujeme i některá další hesla mimo abecední pořadí. Úsek dalších hesel se skládá jednak z položek vybraných tematických okruhů (aktuálně jde o okruhy barvy, čas, koření a pády), jednak ze slov, která byla zpracována jako nedílná součást výše uvedených úseků písmen abecedy. Kromě toho zvláštním způsobem zveřejňujeme skupinu slov souvisejících s pandemií covid-19.

Právní upozorněnícross_icon

Veškeré informace prezentované na tomto serveru jsou autorským dílem ve smyslu autorského zákona. Nositelem autorských práv k těmto stránkám je ÚJČ AV ČR, v. v. i. Jakékoliv kopírování informací zde uvedených je možné pouze se souhlasem autora.

ÚJČ AV ČR, v. v. i., nenese žádnou zodpovědnost za případné škody vzniklé použitím informací prezentovaných na tomto serveru. ÚJČ AV ČR, v. v. i., si zároveň vyhrazuje právo měnit či upravovat poskytnuté informace bez předchozího upozornění.

dál II
[daːl]
příslovce
dále II
[daːle]
příslovce
1.
ve větší vzdálenosti, do větší vzdálenosti v prostoru, řidč. v čase:

Stadion se posune osm metrů dál od řeky.
O pár kroků dál se mi udělalo opravdu zle.
Ukryli jsme se ve stodole a v noci jsme chtěli pokračovat dále.
Restituenti posunují své nároky dál do minulosti.
Běh času je neúprosný a jsme opět o rok dále.

2.
do pokročilejšího stadia:

Toto vítězství nás posune dál.
Přípravy se pohnuly dál.
Je to člověk, který posunul jazzové zpívání zase dále.

3.
vyjadřuje pokračování započatého děje, dosavadního stavu syn. nadále:

Budu dál hájit náš program.
Nechceme dál čekat.
Sparta dál vede ligovou tabulku.
Jsem silná a snažím se žít dál.
Budu dále pracovat, jak nejlépe umím.

4.
do vnitřku uzavřeného prostoru, zprav. domu nebo místnosti:

Pozval mě dál do svého bytu.
Zaklepal na dveře a žena ho pustila dál.
Jen dál, ještě se sem vejdete.
Pojďte dál a posaďte se.
Dále!
odpověď na zaklepání na dveře

5. dále
v následujícím textu syn. níže:

Účinek esenciálních olejů je popsán dále.
Dosavadní
zkušenosti lze shrnout do dále uvedených závěrů.
adm. 43. výsadkový mechanizovaný prapor (dále 43. vmpr)


a tak dál(e)
nahrazuje výčet dalších příkladů, zkr. atd.:

Budeme si číst, zpívat, tancovat a tak dále.
Můj kolega je hezčí, vtipnější a tak dál.

čím dál(e) (tím) příslovečný výraz
vyjadřuje neustále se zvyšující nebo snižující míru vlastnosti, množství ap., stále:

Je to čím dál lepší.
Na trhu je čím dál tím větší konkurence.
Svah byl postupně čím dále tím strmější.
Lidé nakupují knihy čím dál tím méně.
Naši klienti chtějí čím dál víc využívat online služeb.


dále od hradu, dále
(ve varování) nechoď, nechoďte sem, hrozí tu nebezpečí • dbej, dbejte zvýšené opatrnosti

držet někoho dál od něčeho / někoho
nedovolovat někomu přibližovat se k něčemu, někomu, zabývat se něčím, stýkat se s někým ap.

držet se dál od někoho / něčeho
vyhýbat se někomu, něčemu

jen tak dál
1. (pochvala s pobídkou k dalšímu postupu) je to dobré, pokračuj(te) v práci, činnosti ap. stejným způsobem

2. iron. to vůbec není dobré, pokud budeš, budete takto pokračovat v práci, činnosti ap., špatně to dopadne

jestli / když / pokud to takhle půjde dál (, tak…) půjde-li to takhle dál (, tak…)
bude-li se situace vyvíjet současným (často nevhodným) způsobem (, tak…)

[jít / táhnout / muset ap.] o dům dál
být někde, u někoho nespokojený, nemít tam vhodné podmínky nebo tam být nežádoucí, a proto jít, odejít jinam

jít / zajít / zacházet (v něčem) ještě dál(e)
postoupit (v něčem) do větší míry, než je obvyklé, než činí ostatní, než se dosud činilo

jít (od něčeho) raději dál
pro jistotu se něčemu vyhnout, nevšímat si něčeho, nezabývat se něčím

nevidět dál než za humna
mít malý, omezený rozhled

nevidět si (dál než) na špičku nosu
být hloupě domýšlivý, omezený a do sebe zahleděný

od něčeho / někoho raději dál(e)
je lepší se něčemu, někomu vyhnout, nemít s tím, s ním nic společného

podívat se dál než za humna
cestovat do větší vzdálenosti z domova (zejména do zahraničí), a získat tak zkušenosti a objektivnější představu o světě

poslat / dát něco / to dál
poslat, předat nějaký předmět nebo zprávu, informaci dalšímu v řadě, popř. komukoli jinému

poslat někoho o dům dál
vyhnat nebo odmítnout někoho, kdo je nežádoucí, pro koho není někde místo ap.

ranní ptáče dál doskáče
(přísloví) kdo brzy vstává a začne brzy pracovat, stihne toho více udělat

s někým (už) to dál nejde
jednání, chování nějakého člověka je nesnesitelné, nepřijatelné, není možné s ním nadále žít, jednat, spolupracovat

s poctivostí nejdál dojdeš
(přísloví) pro člověka je (nakonec, navzdory dočasnému zdání opaku) nejvýhodnější žít a jednat čestně, nepodvádět, nekrást

tak / takhle (už) to dál nejde tak / takhle (už) by to dál nešlo
není možné, přijatelné, snesitelné pokračovat v něčem stejným způsobem jako dosud nebo setrvávat ve stejném stavu, je nutné něco změnit

vidět dál
být prozíravý, mít větší rozhled, umět odhadnout budoucí vývoj nebo směřování něčeho lépe než jiní

vidět dál než na špičku nosu
být prozíravý a schopný uvažovat v širších souvislostech, nemyslet jen na své omezené zájmy

vidět dál než za humna
mít dostatek znalostí a zkušeností, uvažovat v souvislostech

život jde dál život musí jít dál
život člověka i dění kolem něj pokračuje bez ohledu na minulost a je třeba se tomu přizpůsobit • člověk se nemá zbytečně trápit minulostí

jiné je 2. st. dál, dále od příslovce daleko I


Slovník spisovného jazyka českého (1960–1971)