Filtrování podle kategorie

icon_close_filter_by_category

Omezit vyhledávání podle kategorie:

SOUSLOVÍ A FRAZÉMY

Vybrat/zrušit všechny položky
Sousloví
Frazémy

PŘÍSLOVÍ A PRANOSTIKY

Vybrat/zrušit všechny položky
Přísloví
Pranostiky

VLASTNÍ JMÉNA A ODVOZENINY

Vybrat/zrušit všechny položky
Zeměpisná jména a jejich odvozeniny
Osobní jména
Ostatní vlastní jména

SLOVNÍ DRUH

Vybrat/zrušit všechny položky
podstatné jméno
přídavné jméno
zájmeno

číslovka
sloveso
příslovce
předložka

spojka
částice
citoslovce
ostatní

JMENNÝ ROD

Vybrat/zrušit všechny položky
mužský životný
mužský neživotný

ženský
střední

JMENNÉ ČÍSLO

Vybrat/zrušit všechny položky
podstatná jména pomnožná (pomn.)

podstatná jména v množném čísle s významem souborovým a látkovým (často mn., zprav. mn.)

podstatná jména v množném čísle s významem skupiny, zejména taxonomické (mn.)

STYLISTICKÁ CHARAKTERISTIKA

Vybrat/zrušit všechny položky
kolokviální vyšší
kolokviální
expresivní
hanlivé
ironické
knižní
zastaralé
odborné
nářeční, regionální
historické
v komunikaci s dětmi
mazlivé
profesní mluva, slang
vulgární
zjemnělé
žertovné, v nadsázce

TERMÍN, VÝRAZ Z OBORU, OBLASTI

Vybrat/zrušit všechny položky
z více oborů

z administrativní oblasti
z anatomie
z antropologie
z archeologie
z architektury
z archivnictví
z artistiky
z astrologie
z astronomie
z bankovnictví
z biologie
z botaniky
z oblasti cestovního ruchu
z diplomacie
z oblasti divadla, z divadelnictví
z oblasti dopravy
z dřevařství
z ekologie
z ekonomie
z elektrotechniky
z energetiky
z etnografie
z farmacie, farmakologie
z filatelie
z oblasti filmu, filmařství
z filozofie
z finančnictví
z oblasti fotografie
z fyziky
z fyziologie
z genetiky
z geodezie
z geografie
z geologie
z geometrie
z heraldiky
z historie
z hornictví
z horolezectví
z oblasti hudby
z hutnictví
z chemie
z chovatelství
z jaderné fyziky
z oblasti karetních her
z knihovnictví
z oblasti keramiky
z oblasti kosmetiky
z kriminalistiky
z oblasti kuchařství
z kynologie
z lesnictví
z letectví
z lingvistiky
z literární vědy
z loďařství
z logiky
z oblasti marketingu
z matematiky
z medicíny
z meteorologie
z oblasti motorismu
z mykologie
z oblasti myslivectví
z mytologie
z náboženství
z oblasti narkomanie
z numizmatiky
z oblasti obchodu
z optiky
z paleontologie
z papírenství
z pedagogiky
z oblasti počítačové techniky a informačních technologií
z pohostinství
z oblasti policie
z oblasti politiky, z politologie
z polygrafie
z poštovnictví
z potravinářství a gastronomie
z oblasti práva
z psychologie
z rybářství, rybníkářství
ze sklářství
ze sociologie
ze speleologie
z mluvy sprejerů
z oblasti sportu
ze statistiky
ze stavitelství, stavebnictví
ze šachové hry
ze šipkařství
z oblasti školství
ze šperkařství
z oblasti tance
z oblasti techniky, technologie
z oblasti telekomunikace a sdělovací techniky
z oblasti televize a rozhlasu
z textilnictví
z oblasti trampingu
z uměleckých oborů
ze včelařství
z veterinářství
z vězeňství
z vinařství
z vodáctví
z vodohospodářství
z vojenství
z výtvarnictví
ze zahradnictví
z oblasti zbrojařství
ze zemědělství
ze zoologie
z oblasti železniční dopravy
z oblasti žurnalistiky

Zveřejněná heslacross_icon

Akademický slovník současné češtiny je dlouhodobým projektem. Moderní lexikografické dílo však chceme dát uživatelům k dispozici co nejdříve, proto slovník uveřejňujeme postupně po úsecích jednotlivých písmen abecedy. Tyto heslářové úseky jsou zpracované tak, že jednak vždy obsahují slova, která patří mezi 50 tisíc nejčastějších českých slov, jednak zahrnují vybraná vlastní jména a jejich odvozeniny. Kromě toho jsou výběrově publikována i další slova s nižší frekvencí (v heslářovém úseku ač jsou tato slova zpracována plně s ohledem na finální rozsah slovníku, v následujících úsecích od písmene d dále jsou dočasně zpracovávána v menším rozsahu a zjednodušeně pomocí odkazu na publikované slovo příbuzné).

Souběžně publikujeme i některá další hesla mimo abecední pořadí. Úsek dalších hesel se skládá jednak z položek vybraných tematických okruhů (aktuálně jde o okruhy barvy, čas, koření a pády), jednak ze slov, která byla zpracována jako nedílná součást výše uvedených úseků písmen abecedy. Kromě toho zvláštním způsobem zveřejňujeme skupinu slov souvisejících s pandemií covid-19.

Právní upozorněnícross_icon

Veškeré informace prezentované na tomto serveru jsou autorským dílem ve smyslu autorského zákona. Nositelem autorských práv k těmto stránkám je ÚJČ AV ČR, v. v. i. Jakékoliv kopírování informací zde uvedených je možné pouze se souhlasem autora.

ÚJČ AV ČR, v. v. i., nenese žádnou zodpovědnost za případné škody vzniklé použitím informací prezentovaných na tomto serveru. ÚJČ AV ČR, v. v. i., si zároveň vyhrazuje právo měnit či upravovat poskytnuté informace bez předchozího upozornění.

hranice
[hraňɪce]
(2. j. -ce, 2. mn. -c)
podstatné jméno rodu ženského
1. i pomnožné hranice
pomezní čára oddělující od sebe dvě sousedící plochy, oblasti, státy ap.:

hranice okresu / kraje / regionu
vytyčit hranici pozemků
překročit / přejet státní hranice
odejít za hranice
emigrovat
 leží poblíž hranic s Německem.
Přes dříve nepropustnou hranici mezi Českem a Rakouskem se můžete nyní pohodlně vydat na kole nebo pěšky.
Je uznávaný i za hranicemi.
v zahraničí

zelená hranice
úsek státní hranice mimo hraniční přechod, procházející přírodním neobydleným prostředím

2.
pomyslné rozhraní mezi dvěma jevy, oblastmi ap., předěl, rozmezí:

hranice mezi dnem a nocí
ocitnout se na hranici mezi životem a smrtí
Hranice mezi úspěchem a neúspěchem je velice tenká.
V autorových prózách se stírají hranice mezi realitou a fikcí.

3.
přesně určená mez, míra něčeho:

horní / dolní / spodní hranice trestu
zvýšení věkové hranice pro odchod do důchodu
Počet nemocných dosáhl hranice epidemie.
Každý objev posouvá hranice poznání.

hranice chudoby
oficiálně stanovená minimální výše příjmů občana, pod níž nastává stav hmotné nouze, vypočítaná zpravidla jako procentuální podíl průměrného příjmu v dané zemi

4.
narovnaná hromada předmětů, zprav. dříví:

pohřební hranice
U kamen stojí neubývající hranice dřeva.
Jan Hus byl upálen na hranici.


(horní) hranice lesa botanika, geografie
vegetační hranice, nad kterou už neroste souvislý lesní porost


bez hranic
bez jakéhokoli omezení v míře vlastnosti, intenzitě děje, činnosti

být (daleko) za hranicí něčeho jít / zajít (daleko) za hranici něčeho
překračovat, překročit (obvyklou, únosnou, přípustnou ap.) mez, míru něčeho

neznat hranic
1. být krajně intenzivní, zdánlivě nekonečný, neomezený

2. nekriticky, nerozumně nebo bezohledně něco přehánět

pohybovat se / být / balancovat na hranici zákona
jednat způsobem, který je nemorální nebo z jiného hlediska problematický, ale který nelze jednoznačně označit za protiprávní • jednat protiprávně

posouvat hranice (lidských) možností
dokazovat něco, co je za normálních okolností (pro člověka) nemožné nebo obtížně realizovatelné

překročit všechny / veškeré hranice (něčeho)
1. chovat se naprosto nepřiměřeně, nevhodně, přesáhnout únosnou míru něčeho

2. porušit všeobecně uznávaná pravidla, normy v nějaké oblasti

všechno má své / svoje hranice
něco je omezené, není to nekonečné, nelze to neustále tolerovat


hranička
[hraňɪčka]
(2. j. -čky, 2. mn. -ček)
podstatné jméno rodu ženského
zdrobnělé k 4
Zapálil jsem hraničku třísek.
Na pultě mají úhledné hraničky dětského oblečení.


Slovník spisovného jazyka českého (1960–1971)