Filtrování podle kategorie

icon_close_filter_by_category

Omezit vyhledávání podle kategorie:

SOUSLOVÍ A FRAZÉMY

Vybrat/zrušit všechny položky
Sousloví
Frazémy

PŘÍSLOVÍ A PRANOSTIKY

Vybrat/zrušit všechny položky
Přísloví
Pranostiky

VLASTNÍ JMÉNA A ODVOZENINY

Vybrat/zrušit všechny položky
Zeměpisná jména a jejich odvozeniny
Osobní jména
Ostatní vlastní jména

SLOVNÍ DRUH

Vybrat/zrušit všechny položky
podstatné jméno
přídavné jméno
zájmeno

číslovka
sloveso
příslovce
předložka

spojka
částice
citoslovce
ostatní

JMENNÝ ROD

Vybrat/zrušit všechny položky
mužský životný
mužský neživotný

ženský
střední

JMENNÉ ČÍSLO

Vybrat/zrušit všechny položky
podstatná jména pomnožná (pomn.)

podstatná jména v množném čísle s významem souborovým a látkovým (často mn., zprav. mn.)

podstatná jména v množném čísle s významem skupiny, zejména taxonomické (mn.)

STYLISTICKÁ CHARAKTERISTIKA

Vybrat/zrušit všechny položky
kolokviální vyšší
kolokviální
expresivní
hanlivé
ironické
knižní
zastaralé
odborné
nářeční, regionální
historické
v komunikaci s dětmi
mazlivé
profesní mluva, slang
vulgární
zjemnělé
žertovné, v nadsázce

TERMÍN, VÝRAZ Z OBORU, OBLASTI

Vybrat/zrušit všechny položky
z více oborů

z administrativní oblasti
z anatomie
z antropologie
z archeologie
z architektury
z archivnictví
z artistiky
z astrologie
z astronomie
z bankovnictví
z biologie
z botaniky
z oblasti cestovního ruchu
z diplomacie
z oblasti divadla, z divadelnictví
z oblasti dopravy
z dřevařství
z ekologie
z ekonomie
z elektrotechniky
z energetiky
z etnografie
z farmacie, farmakologie
z filatelie
z oblasti filmu, filmařství
z filozofie
z finančnictví
z oblasti fotografie
z fyziky
z fyziologie
z genetiky
z geodezie
z geografie
z geologie
z geometrie
z heraldiky
z historie
z hornictví
z horolezectví
z oblasti hudby
z hutnictví
z chemie
z chovatelství
z jaderné fyziky
z oblasti karetních her
z knihovnictví
z oblasti keramiky
z oblasti kosmetiky
z kriminalistiky
z oblasti kuchařství
z kynologie
z lesnictví
z letectví
z lingvistiky
z literární vědy
z loďařství
z logiky
z oblasti marketingu
z matematiky
z medicíny
z meteorologie
z oblasti motorismu
z mykologie
z oblasti myslivectví
z mytologie
z náboženství
z oblasti narkomanie
z numizmatiky
z oblasti obchodu
z optiky
z paleontologie
z papírenství
z pedagogiky
z oblasti počítačové techniky a informačních technologií
z pohostinství
z oblasti policie
z oblasti politiky, z politologie
z polygrafie
z poštovnictví
z potravinářství a gastronomie
z oblasti práva
z psychologie
z rybářství, rybníkářství
ze sklářství
ze sociologie
ze speleologie
z mluvy sprejerů
z oblasti sportu
ze statistiky
ze stavitelství, stavebnictví
ze šachové hry
ze šipkařství
z oblasti školství
ze šperkařství
z oblasti tance
z oblasti techniky, technologie
z oblasti telekomunikace a sdělovací techniky
z oblasti televize a rozhlasu
z textilnictví
z oblasti trampingu
z uměleckých oborů
ze včelařství
z veterinářství
z vězeňství
z vinařství
z vodáctví
z vodohospodářství
z vojenství
z výtvarnictví
ze zahradnictví
z oblasti zbrojařství
ze zemědělství
ze zoologie
z oblasti železniční dopravy
z oblasti žurnalistiky

Zveřejněná heslacross_icon

Akademický slovník současné češtiny je dlouhodobým projektem. Moderní lexikografické dílo však chceme dát uživatelům k dispozici co nejdříve, proto slovník uveřejňujeme postupně po úsecích jednotlivých písmen abecedy. Tyto heslářové úseky jsou zpracované tak, že jednak vždy obsahují slova, která patří mezi 50 tisíc nejčastějších českých slov, jednak zahrnují vybraná vlastní jména a jejich odvozeniny. Kromě toho jsou výběrově publikována i další slova s nižší frekvencí (v heslářovém úseku ač jsou tato slova zpracována plně s ohledem na finální rozsah slovníku, v následujících úsecích od písmene d dále jsou dočasně zpracovávána v menším rozsahu a zjednodušeně pomocí odkazu na publikované slovo příbuzné).

Souběžně publikujeme i některá další hesla mimo abecední pořadí. Úsek dalších hesel se skládá jednak z položek vybraných tematických okruhů (aktuálně jde o okruhy barvy, čas, koření a pády), jednak ze slov, která byla zpracována jako nedílná součást výše uvedených úseků písmen abecedy. Kromě toho zvláštním způsobem zveřejňujeme skupinu slov souvisejících s pandemií covid-19.

Právní upozorněnícross_icon

Veškeré informace prezentované na tomto serveru jsou autorským dílem ve smyslu autorského zákona. Nositelem autorských práv k těmto stránkám je ÚJČ AV ČR, v. v. i. Jakékoliv kopírování informací zde uvedených je možné pouze se souhlasem autora.

ÚJČ AV ČR, v. v. i., nenese žádnou zodpovědnost za případné škody vzniklé použitím informací prezentovaných na tomto serveru. ÚJČ AV ČR, v. v. i., si zároveň vyhrazuje právo měnit či upravovat poskytnuté informace bez předchozího upozornění.

asistent I
[ʔasɪstent]
(2. j. -ta, 3., 6. j. -tovi, -tu, 1. mn. -ti)
podstatné jméno rodu mužského životného
⟨lat.⟩
1.
odborný pracovník vykonávající svou činnost pod dohledem výše postavené osoby:

asistent trenéra / rozhodčího
asistent režie / kamery
zdravotnický / veterinární asistent
Pracuje na pozici asistenta v právním oddělení.
S
oudní asistenti připravují soudcům podklady a dělají za ně rutinní práce.

pedagogický asistent asistent pedagoga
pedagogický pracovník spolupracující s učitelem zejména při vzdělávání žáků s postižením, sociálním znevýhodněním ap.

→ doklady v korpusu

2.
pracovník vykonávající zejména administrativní a organizační činnost pro nějakou osobu, tajemník:

asistent ředitele / starosty
asistent předsedy vlády
poslanecký / senátorský asistent
Odkázal nás na svého asistenta, který nabídl jiný termín schůzky.

3.
(odborný) asistent
(na vysokých školách, klinikách, ve vědeckých ústavech) pedagogický nebo výzkumný pracovník nižšího stupně:

asistent na univerzitě
odborný asistent katedry zoologie
Je odborným asistentem v ateliéru malby na Vysoké škole uměleckoprůmyslové.
P
racoval jako asistent v anatomickém ústavu.
Působil jako asistent na psychiatrické klinice.

4.
(osobní) asistent
pracovník pomáhající zdravotně postiženým, sociálně znevýhodněným osobám, seniorům ap. v jejich přirozeném sociálním prostředí:

asistenti pro vozíčkáře
Dítě s handicapem má nárok na asistenta.
Udělal si rekvalifikaci jako osobní asistent u postižených dětí.
Asistenti pomáhají postiženým v situacích, které tito lidé sami nezvládnou.


pastorační asistent
laik vykonávající přímou pastorační činnost jako své zaměstnání

→ doklady v korpusu
romský asistent
příslušník romské komunity, který (zprav. jako své zaměstnání) zprostředkovává, usnadňuje komunikaci a spolupráci mezi Romy a státními úřady, policií, školou ap.

→ doklady v korpusu

asistentka
[ʔasɪstentka]
(2. j. -tky, 2. mn. -tek)
podstatné jméno rodu ženského
1.
přechýlené k 1

asistentka režie / produkce
veterinární / farmaceutická asistentka
Asistentka na operačním sále připravuje operační nástroje.

porodní asistentka
specializovaná zdravotní sestra asistující při porodu

→ doklady v korpusu

2.
přechýlené k 2

asistentka ředitelky / manažera
asistentka senátora
Domluvila s asistentkou program na příští týden.

3. (odborná) asistentka
přechýlené k 3

asistentka na univerzitě / ve výzkumném ústavu
odborná asistentka
lékařské fakulty
asistentka ateliéru scénografie

4. (osobní) asistentka
přechýlené k 4

Bez pomoci asistentky se dcerka neobejde.
D
ostala se k práci asistentky tělesně postižených.
Pracuje jako osobní asistentka.


pastorační asistentka
přechýlené.
→ doklady v korpusu
romská asistentka
přechýlené.
→ doklady v korpusu

Slovník spisovného jazyka českého (1960–1971)